Poleć stronę


Imię odbiorcy


Twoje imię

E-Mail

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich usług online oferowanych przez firmę Empirion Group albo jej podmioty zależne lub stowarzyszone.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej witryny lub poczty tradycyjnej, pisząc na adres:'


EMPIRION GROUP
OŚRODEK DORADCZO–SZKOLENIOWY
Gińko Justyna
ul. Łowiecka 5/3
41-707 Ruda Śląska

Gromadzone informacje i sposoby ich wykorzystania.

Możemy gromadzić następujące typy informacji:

  • Informacje podawane przez użytkownika – podczas rejestracji w celu założenia konta dla platformy e-Learningowej prosimy użytkownika o podanie danych osobowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat danych powiązanych z kontem użytkownika, należy skorzystać z opcji dostępnych po zalogowaniu. Administrator ma dostęp do danych na koncie użytkownika. Więcej informacji na ten temat można uzyskać kontaktując się z firmą Empirion Group.
  • Pliki cookie – gdy użytkownik odwiedza witrynę firmy Empirion Group, wysyłamy do jego komputera lub innego urządzenia co najmniej jeden plik cookie. Stosowanie plików cookie umożliwia podnoszenie jakości naszych usług dzięki przechowywaniu preferencji użytkowników.
  • Unikatowy numer konta – usługi, takie jak platforma e-Learningowa, mogą zawierać unikatowy numer generowany dla danego konta na potrzeby gromadzenia informacji o: przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, platformie sprzętowej użytkownika w celu zapewnienia mu poprawnego funkcjonowania usług.


Oprócz wyżej wymienionych celów możemy wykorzystywać zgromadzone informacje do:

  • kontaktu z użytkownikiem w celach księgowych (opłaty za korzystanie z usług);
  • ochrony praw i własności firmy Empirion Group oraz użytkowników jej usług.

Informacje te mogą zostać użyte w innym celu niż podany podczas ich gromadzenia wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody użytkownika.

Firma Empirion Group przetwarza dane osobowe na serwerach w Polsce i we Francji. Wszyscy dostawcy tzw. usług hostingowych posiadają poświadczenia spełnienia niezbędnych wymogów określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie, ale użytkownik może zmienić te ustawienia, aby móc odrzucać wszystkie pliki cookie lub uzyskiwać informacje o próbach ich przesłania. Jednak w przypadku wyłączenia obsługi plików cookie niektóre funkcje usług oferowanych przez Empirion Group mogą nie działać prawidłowo.

Udostępnianie informacji

Udostępniamy dane osobowe innym firmom lub osobom spoza firmy Google wyłącznie w następujących okolicznościach:

  • Użytkownik wyraził zgodę. W celu udostępnienia jakichkolwiek poufnych danych osobowych prosimy o wyrażenie na to zgody.
  • Informacje takie przekazujemy naszym podmiotom zależnym, firmom stowarzyszonym lub innym zaufanym firmom bądź osobom w celu przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. Od tych podmiotów wymagamy wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji według naszych instrukcji, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich innych odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa danych.
  • Uważamy, że udzielenie dostępu, umożliwienie użytkowania, zabezpieczenie lub ujawnienie takich informacji jest w uzasadnionych okolicznościach konieczne do (a) spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych lub prawomocnego żądania instytucji państwowych, (b) egzekwowania odpowiednich Warunków korzystania z usługi, włącznie z badaniem ich możliwych naruszeń, (c) wykrywania, zapobiegania lub rozwiązywania w inny sposób problemów dotyczących oszustwa, bezpieczeństwa lub kwestii technicznych, (d) zapewnienia ochrony przed szkodami dotyczącymi praw, tytułów własności lub bezpieczeństwa firmy Empirion Group i użytkowników jej produktów oraz zagrożeniami bezpieczeństwa publicznego zgodnie z wymogami prawa i w zakresie przez nie dozwolonym.


W przypadku fuzji, przejęcia lub dowolnej formy sprzedaży firmy Empirion Group bądź niektórych lub wszystkich jej aktywów zapewnimy poufność wszelkich danych osobowych wykorzystywanych w takich transakcjach oraz powiadomimy użytkownika przed przeniesieniem jego danych osobowych i objęciem ich inną Polityką prywatności.

Bezpieczeństwo informacji

Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie algorytmy szyfrowania i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

Dostęp do danych osobowych jest ograniczony i mają go tylko pracownicy, kontrahenci i przedstawiciele firmy Empirion Group, dla których jest on niezbędny w celu przetwarzania danych w naszym imieniu. Osoby te są związane zobowiązaniami zachowania poufności i w razie niedopełnienia tych zobowiązań podlegają środkom dyscyplinarnym, włącznie z wypowiedzeniem umowy i ściganiem karnym.

Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych i ich aktualizowanie

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom usług Empirion Group dostęp do ich danych osobowych oraz możliwość poprawiania błędnych informacji i usuwania tych danych na żądanie, o ile ich zachowanie nie jest konieczne w związku z wymogami prawa lub legalnymi celami dotyczącymi prowadzenia działalności. Przed zrealizowaniem takich żądań prosimy użytkowników o zidentyfikowanie się i wskazanie informacji, które mają zostać udostępnione, poprawione lub usunięte. Możemy odmówić realizacji żądań bezzasadnie przesyłanych wielokrotnie lub systematycznie, wymagających nadmiernych nakładów prac technicznych, prowadzących do naruszenia prywatności innych osób, skrajnie trudnych do zrealizowania (na przykład dotyczących informacji znajdujących się w kopiach zapasowych na taśmach) lub do których dostęp nie jest faktycznie konieczny. Udostępnianie i poprawianie danych jest bezpłatne. Ze względu na sposób działania naszych usług po usunięciu informacji przez użytkownika kopie tych informacji mogą pozostawać przez pewien czas na aktywnych serwerach, na których usługi te są uruchomione, po czym przez ograniczony czas mogą pozostawać jeszcze w systemach kopii zapasowych naszych dostawców. Więcej informacji na ten temat można uzyskać kontaktując się z firmą Empirion Group.

Przestrzeganie zasad

Firma Empirion Group przestrzega polskich i międzynarodowych zasad ochrony danych osobowych w zakresie powiadamiania, możliwości wyboru, przekazywania, bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu i egzekwowania.

Firma Empirion Group regularnie kontroluje zgodność swoich działań z niniejszą Polityką prywatności. W przypadku otrzymania oficjalnej skargi na piśmie firma Empirion Group skontaktuje się z autorem skargi w celu jej rozpatrzenia. Będziemy współpracować z odpowiednimi instytucjami nadzorczymi, w tym z lokalnymi urzędami ochrony danych, w celu rozstrzygnięcia wszelkich skarg dotyczących przekazywania danych osobowych, których nie można rozstrzygnąć bezpośrednio między firmą Empirion Group a zainteresowaną osobą.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług włącznie z wysłaniem powiadomienia e-mail informującego o zmianach Polityki prywatności). Zachowamy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.


ico-print.png
ico-pdf.png
ico-copy-pages.png