systemy.png

Poleć stronę


Imię odbiorcy


Twoje imię

E-Mail

Systemy zarządzania

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest częścią ogólnego systemu  zarządzania przedsiębiorstwem i obejmuje  wszystkie te elementy, które służą ustalaniu polityki i celów przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osiąganiu tych celów.

Wprowadzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy pozwala na skuteczne zarządzanie w tej dziedzinie, a w związku z tym na spełnianie  bieżących wymagań przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Umożliwia także osiągnięcie wymiernych korzyści związanych z poprawą poziomu BHP, takich jak:

 • zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związanych z nimi strat,
 • zmniejszenie absencji chorobowej pracowników,
 • zwiększenie wydajności i poprawę jakości pracy,
 • identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników i szybkie przeciwdziałanie tym zagrożeniom,
 • angażowanie wszystkich pracowników w zapewnienie bezpiecznej pracy,
 • wzrost zaufania pracowników do organizacji i identyfikowanie sie z organizacją,
 • poprawa warunków pracy i przez to wzrost wydajności pracy,
 • wzrost zaufania klientów, firm ubezpieczeniowych i państwowych organów kontrolnych,
 • stworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa na rynku.

Aby zbudować w przedsiębiorstwie skuteczny system zarządzania BHP, odpowiadający wymaganiom normy PN-N-18001 należy spełnić 5 podstawowych kroków:

 • zapewnić zaangażowanie kierownictwa i wszystkich pracowników w działania związane z ustalaniem i realizacją polityki BHP,
 • kontrolować działania służące realizacji ustalonej polityki BHP,
 • stworzyć warunki do realizacji planów działań,
 • kontrolować realizację planów i funkcjonowanie systemu oraz przeprowadzać działania korygujące lub zapobiegawcze,
 • dokonywać okresowych przeglądów i doskonalić wdrożony system zarządzania BHP.

Pomocy we wdrażaniu systemu zarządzania BHP udzielą Państwa przedsiębiorstwu nasi eksperci zewnętrzni mający odpowiednie wyszkolenie w zakresie norm  serii PN-N-18000.


ico-print.png
ico-pdf.png
ico-copy-pages.png