Instrukcje BHP

Informacja stanowi ważny element bezpieczenstwa każdej firmy. Każdy pracodawca, dla którego zdrowie i bezpieczeństwo pracowników nie jest obojętne, powinien przekazywać informacje o zagrożeniach  w sposób jasny i zrozumiały za pośrednictwem tzw. Instrukcji Stanowiskowych BHP.

Instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Pracodawca powinen udostępnić pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i  higieny pracy dotyczące:

  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawco pamiętaj!
Wyposażenie stanowisk w instrukcje podlega kontroli PIP,
a ich brak może skutkować karą do 5000 zł.


ico-print.png
ico-pdf.png
ico-copy-pages.png