Obsługa BHP

W ramach naszych usług oferujemy między innymi:

 • profesjonalne szkolenia wstępne i okresowe  pracowników,
 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy,
 • opracowywanie wymaganych instrukcji ogólnych i stanowiskowych,
 • zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz prowadzenie dalszej korespondencji wynikającej z kontroli tych organów,
 • udział w dochodzeniach powypadkowych – pomoc w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadków, dokonywnie  oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, pomoc w tworzeniu protokołów powypadkowych oraz karty statystycznej GUS,
 • prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp m.in.: rejestrów wypadków przy pracy, chorób zawodowych, rejestr prac wzbronionych młodocianym, rejest prac wykonywanych przez conajmniej dwie osoby,
 • prowadzenie kompleksowych kontroli stanu bhp i ppoż – sprawdzanie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych  stanowiskach pracy w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • opracowanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej – tworzenie instrukcji pożarowych, planów ewakuacji, wyposażenie zakładów pracy w:
  • instrukcje przeciwpożarowe,
  • wykazy telefonów alarmowych,
  • znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji,
  • znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony p.poż,
  • pożarnicze tablice informacyjne,
  • podręczny sprzęt gaśniczy.

ico-print.png
ico-pdf.png
ico-copy-pages.png