PPOŻ

Właściciel, zarządca lub użytkownik (np. pracodawca) budynku, obiektu lub terenu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych i są zobowiązani:

 • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 • wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
 • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
 • przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. 

W ramach opieki nad Państwa przedsiębiorstwem nasi Inspektorzy ppoż wykonają dla Państwa:

 • przegląd ppoż. wraz ze sporządzaniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego,
 • szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowywanie zarządzeń wewnętrznych oraz instrukcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
 • wyposażenie nadzorowanych obiektów w:
  • instrukcje przeciwpożarowe
  • wykazy telefonów alarmowych,
  • znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji,
  • znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony p.poż,
  • pożarnicze tablice informacyjne,
  • podręczny sprzęt gaśniczy;
 • doradztwo w zakresie zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową.

ico-print.png
ico-pdf.png
ico-copy-pages.png