Szkolenia wstępne

Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy muszą odbyć:

  • nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy,
  • studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką,
  • uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu wg szczegółowo opracowanych  programów szkoleń i obejmuje:

  • szkolenie wstępne ogólne zwane instruktażem ogólnym,
  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy zwane instruktażem stanowiskowym.

Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w  Kodeksie pracy, w  układach zbiorowych pracy, lub w regulaminach pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż ogólny powinien przeprowadzić pracownik służb BHP, lub na zlecenie pracodawcy podmiot zewnętrzny pełniący obowiązki tej służby.

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, a także metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić wyznaczona przez pracodawce osoba kierująca pracownikami lub sam pracodawca. Osoby te muszą jednak posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz  przeszkolenie w zakresie metod prowadzenie instruktażu stanowiskowego.

Warto przy tym pamiętać, że pracownik, który wykonuje pracę na kilku stanowiskach powinien odbyć instruktaż na każdym z nich.

Odbycie szkolenia wstępnego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która powinna być przechowywana w aktach osobowych pracownika.


ico-print.png
ico-pdf.png
ico-copy-pages.png