Szkolenia dla pracowników administacyjno-biurowych

Celem szkolenia okresowego jest zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi, oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych:

  • zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych,
  • pracowników placówek służby zdrowia,
  • pracowników szkół i innych placówek oświatowych,
  • pracowników jednostek naukowo-badawczych,
  • innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pierwsze szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych powinno być przeprowadzone do 12  m-cy od rozpoczęcia pracy na wyznaczonym stanowisku. Każde kolejne szkolenie powtarza się nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Każde szkolenie okresowe kończy się egzaminem, którego pozytywny wynik potwierdzamy wystawionym zaświadczenia. Odpis zaświadczenia powinien być przechowywany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie może być zorganizowane w zależności od Państwa potrzeb w postaci kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.


ico-print.png
ico-pdf.png
ico-copy-pages.png