Szkolenia dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Celem szkolenia okresowego jest zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi, oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności z zakresu:

  • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
  • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
  • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności: projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Pierwsze szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych powinno być przeprowadzone do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy na wyznaczonym stanowisku. Każde kolejne szkolenie powtarza się nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Każde szkolenie okresowe kończy się egzaminem, którego pozytywny wynik potwierdzamy wystawionym zaświadczenia. Odpis zaświadczenia powinien być przechowywany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie może być zorganizowane w zależności od Państwa potrzeb w postaci kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.


ico-print.png
ico-pdf.png
ico-copy-pages.png