Szkolenie dla osób na stanowiskach robotniczych

Celem szkolenia okresowego jest zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno- organizacyjnymi, oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności z zakresu:

  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Szkolenie przeznaczone jest dlaosób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Pierwsze szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno być przeprowadzone do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy na wyznaczonym stanowisku. Każde kolejne szkolenie powtarza się nie rzadziej niż raz na 3 lata na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.

Każde szkolenie okresowe kończy się egzaminem, którego pozytywny wynik potwierdzamy wystawionym zaświadczenia. Odpis zaświadczenia powinien być przechowywany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie jest organizowane w formie instruktażu.


ico-print.png
ico-pdf.png
ico-copy-pages.png