Szkolenie dla pracodawców i kierujących pracownikami

Celem szkolenia okresowego jest zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno- organizacyjnymi oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnym, urzędami, spółdzielniami,
  • innych osób kierujących pracownikami – mistrzów, brygadzistów i kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych.

Pierwsze szkolenie okresowe pracodawców i osób kierujących pracownikami powinno być przeprowadzone do 6 m-cy od rozpoczęcia pracy na wyznaczonym stanowisku. Każde kolejne szkolenie powtarza się nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Każde szkolenie okresowe kończy się egzaminem, którego pozytywny wynik potwierdzamy wystawionym zaświadczenia. Odpis zaświadczenia powinien być przechowywany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie może być zorganizowane w zależności od Państwa potrzeb w postaci kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.


ico-print.png
ico-pdf.png
ico-copy-pages.png