Dokumentacja wypadkowa

Wypadek przy pracy, jest to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć pracownika, które nastąpiło w związku z pracą.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy zaraz po udzileniu pierwszej pomocy i zabezpieczniu miejsca wypadku jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku. W tym celu pracodawca powołuje zespół powypadkowy, w skład którego winien wejść pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeżeli pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w wymaganym składzie, okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół, w skład którego wchodzi pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy.

Obowiązki zespołu powypadkowego to w szczególności:

  • dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzęń ochronnych oraz zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,
  • sporządzenie szkicu lub wykonanie fotografii miejsca wypadku (jeżeli jest to konieczne),
  • wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego (jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala),
  • zebranie informacji dotyczącej wypadku od świadków wypadku,
  • zasięgnięcie opini lekarza, w szczególności lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami (w razie potrzeby),
  • zebranie innych dowodów dotyczących wypadku,
  • dokonanie kwalifikacji prawnej wypadku,
  • określenie wniosków i środków profilaktycznych.

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sprzorządza protokół powypadkowy. Powinien on być sporządzony nie poźniej niż w ciągu 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku według wzoru określonego przepisami prawa.


ico-print.png
ico-pdf.png
ico-copy-pages.png